دوش در خوابم در آغوش آمدی

وین نپندارم که بینم جز به خواب

هر که بازآید ز در پندارم اوست

تشنه مسکین آب پندارد سراب

saadi18v.jpg