رفتیم اگر ملول شدی از نشست ما

فرمای خدمتی که برآید ز دست ما

saadi16v.jpg