چه محشری است که آل ریا به‌پا کرده است


مگر که رو به بتی تازه اقتدا کرده استتو را که نوری و قرآن ناطقی این بار


به استناد کدام آیه‌ای رها کرده استقسم به سرخی خون عقیق‌های یمن


که درد، دِین خودش را به عشق ادا کرده استبکش کسای یمانی به روی دوش و بیا


که باز آل کسا را یمن صدا کرده استخبر دهید به خورشید در شب ظلمت


دلم به شیوۀ پروانه جان فدا کرده استچه باک از آتش نمرودیان که شعلۀ آن


از این که عشق بسوزد در آن اِبا کرده استتو ذوالفقار به دستی بیا که هر مظلوم


به روی وعدۀ حقّت حساب وا کرده است