بعضی از ادمها زمانی که تقریبا به هدف رسیده اند. انگیزه ی خود را از دست می دهند ؛

در حالی که دیگران. برعکس. تلاش می کنند تا در آخرین لحظه تلاش های شدیدتری نسبت به گذشته داشته باشند.

جملات زیبای هرودوت

تنها خوبی دانش است و تنها شرارت جهل است.

جملات زیبای هرودوت
از همه اموال گرانبها تر یک دوست است.

جملات زیبای هرودوت

در صلح. پسران پدران خود را دفن می کنند. در جنگ. پدران فرزندان خود را دفن می کنند.

سخنان هرودوت
اعمال بزرگ معمولا با خطرات بزرگ انجام می شود.

جملات فلسفی هرودوت

مردان به گوش هایشان کمتر از چشمانشان اعتماد دارند.

جملات قصار هرودوت
بهتر است با جسارت نجیبانه. خطر ابتلا به نیمی از آلودگی هایی را که پیش بینی می کنیم. به جان بخریم.

تا اینکه از ترس آنچه ممکن است اتفاق بیفتد. در ناامیدی بزدلانه باقی بماند.

جملات زیبای هرودوت

از همه بدبختی های مردانه. تلخ ترین چیز این است: خیلی بدانید و هیچ چیز را کنترل نکنید.

جملات زیبای هرودوت

تمام دستاوردهای مردان می تواند منجر به جلب توجه شود.

جملات قصار هرودوت

برای کسی که انسان است همه چیز با هم خوب بودن غیر ممکن است. درست همانطور که هیچ کشوری وجود ندارد که بتواند تمام چیزهای خوب خود را ارائه دهد.
herodot.jpg