برای اولین بار خود مخاطبان می توانند متناسب با سلیقه ی شان محتوای سایت را در قالب دلخواه

مشاهده فرمایند. 

قالب اصلی سایت (دورنما)

قالب ترسیم  

قالب پر

قالب رنگینه

قالب صحرا

قالب باستان

قالب سادگی

قالب سکوت

قالب ایران

قالب زلال

قالب مشکین

قالب سرو