پادشاهی قصد نوشیدن آب از جویباری داشت

اما شاهینی به جام زد و آب بر روی زمین ریخت

پادشاه عصبانی شد و با شمشیر به شاهین ضربه ای زد

پس از مرگ شاهین پادشاه مسیر آب را دنبال کرد و

دید ماری سمی در آب مُرده و آب مسموم است

او از کشتن شاهین بسیار متاثر گشت

مجسمه ای طلایی از شاهین ساخت

بر یکی از بالهایش نوشتند

یک دوست همیشه دوست شماست حتی اگر کارهایش شما را برنجاند

روی بال دیگرش نوشتند

هر عملی که از روی خشم باشد محکوم به شکست است