برف کلامی که

فقط بر زبان سکوت جاری می شود

سفید خوانی آسمان

است در فصل آخر سالنامه بی برگ