برف نو، برف نو  

سلام، سلام

بنشین خوش نشسته‌ای بر بام

پاکی آوردی ای امید سپید

همه آلودگی‌ ست این ایام