برلحاف فلک افتاده

شکاف

پنبه می‌ریزد از این کهنه

لحاف