برف هفت سالگی را بخاطر صدای پدر دوست داشتم...

پاشو ببین چه برفی اومده!

برف ده سالگی را بخاطر آدم برفی هایش

برف چهارده سالگی را بخاطر اخبار و تعطیلی هایش

برف هجده سالگی را درست یادم نیست در میان افکار یخ زده بود!

برف بیست سالگی قدم زدنهای عاشقانه و رد پاهایم

برف بیست و پنج سالگی به بعد فقط سرد بود و سرد بود و سرد ...