بذر مهربانی را بی محاسبه

بر زمین دل ها بپاش

با نخستین بهار

جهانی عشق

درو خواهی کرد