هوا بس ناجوانمردانه سرد است آی...

دمت گرم و سرت خوش باد

سلامم را تو پاسخ گوی در بگشای

نه از رومم نه از زنگم همان بیرنگ بیرنگم

بیا بگشای در بگشای دلتنگم

حریفا میزبانا میهمان سال و ماهت

 پشت در چون موج می لرزد

 تگرگی نیست مرگی نیست

صدایی گر شنیدی صحبت سرما و دندان است

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت