چون سیب رسیده ای رها شده در

رؤیا

با رود می روم

کاش

 شاخه ای که از آب می گیرم

دست تو باشد