لب اگر باز کنم سرّ مگو می ریزد


می روم گریه کنم چشم فرو می ریزدچند وقت است می و ساقی و ساغر همه اوست


دست من باده نمی ریزد، او می ریزدچند ماه است که در راه گلویم خار است


چشم من بغض دلش را به گلو می ریزدجوی ها در همه جا روی به دریا دارند


این چه دریاست که یک باره به جو می ریزدبی خبر از نفس سوخته حالان مگذر


خاصه صبحی که سبو پشت سبو می ریزداین قدر پشت سر سوختگان حرف مزن


من اگر ها کنم از آینه هو می ریزدهر طرف می نگری داغ اویس قرن است


خون طفلان یمن از همه سو می ریزد