آدمها

ساعت شنی نیستند

که سر و تهشان کنی

دوباره

از اول شروع شوند

آدمها

گاهی تمام می شوند

مواظب دل آدمها باشیم