هان ای دل عبرت بین از دیده عبر کن هان             

           ایوان مدائن را آیینهٔ عبرت دان          

                   تا سلسلهٔ ایوان بگسست مدائن را                  

              در سلسله شد دجله چون سلسله شد پیچان