همیشه یادمان باشد که نگفته ها را میتوان گفت

ولی گفته ها را نمیتوان پس گرفت

چه سنگ را به کوزه بزنی چه کوزه را به سنگ

شکست با کوزه است

دلها خیلی زود از حرفها می شکنند

مراقب گفتارمان باشیم