همای اوج سعادت به دام ما افتد

           اگر تو را گذری بر مقام ما افتد

  حباب وار براندازم از نشاط کلاه

                اگر ز روی تو عکسی به جام ما افتد