عمرم گهی به هجر و گهی در سفر گذشت

            تاریخ زندگی همه در دردسر گذشت

گویند این که عمر سفر کوته است و من

             دیدم که عمر من ز سفر زودتر گذشت

بستی درم ز وصل و گشودی دری ز هجر

             آوخ ببین چه ها به من در به در گذشت