شاخ خشکیم به ما سردی عالم

چه کند

پیش ما برگ و بری نیست که

سرما ببرد