به جهان خرم از آنم که جهان

خرم ازوست

عاشقم بر همه عالم که همه

عالم ازوست

به غنیمت شمر ای دوست دم

عیسی صبح

تا دل مرده مگر زنده کنی کاین

دم ازوست