شک هایت را باور نکن 

و هیچ گاه به 

باورهایت شک نکن