وه که جدا نمی‌شود نقش تو

از خیال من

تا چه شود به عاقبت در طلب

تو حال من

پرتو نور روی تو هر نفسی

به هر کسی

می‌رسد و نمی‌رسد نوبت

اتصال من