تو به گوش دل چه گفتی که به خنده‌اش شکفتی 

به دهان نی چه دادی که گرفت قندخایی  

تو به می چه جوش دادی به عسل چه نوش دادی 

به خرد چه هوش دادی که کند بلندرایی