با هر چه عشق نام  تو را

می توان نوشت

با هر چه رود راه  تو را

می توان سرود

بیم از حصار نیست  که هر

قفل کهنه را

با دست های روشن  تو 

می توان گشود