کاش آسمان حرف کویر را می فهمید

و اشک خود را نثار گونه های

خشک کویر می کرد