زندگی زیباست ای زیبا پسند 
 
زنده اندیشان به زیبایی رسند
 
آن چنان زیباست این بی بازگشت
 
کز برایش می توان از جان گذشت
siavashkasraii.jpg