زندگی برای باور کردن و

دوست داشتن است 

من مدت ها باور کرده ام و

دوست داشته ام 

مدت ها راست گفته ام و

دروغ شنیده ام