زندگی جیره مختصری است  مثل

یک فنجان چای

و کنارش عشق است  مثل

یک حبۀ قند

زندگی را با عشق نوش

جان باید کرد