اسرار خرابات به جز

مست نداند

هشیار چه داند که درین کوی

چه راز است