چقدر فاصله اینجاست بین آدمها

چقدر عاطفه تنهاست بین آدمها 

کسی به خاطر پروانه ها نمی میرد

تب غرور چه بالاست بین آدمها 

و از صدای شکستن کسی نمی شکند

چقدر سردی و غوغاست بین آدمها 

و حال آیینه را هیچکس نمی پرسد  

همیشه غرق مداراست بین آدمها  

مگر که کلبه ی دل ها چقدر جا دارد 

چقدر راز و معماست بین آدمها 

بهار کردن دل ها چه کار دشواری ست

 و عمر شوق چه کوتاهست بین آدمها