این جهان پر از صدای

حرکت پاهای مردمی‌ست که

همچنان که ترا می‌بوسند

در ذهن خود طناب دار ترا می‌بافند