و قلب برای زندگی

بس است

روزی که معنای هر سخن دوست

داشتن است

تا تو به خاطر آخرین حرف دنبال 

سخن نگردی

روزی که آهنگ هر حرف

زندگی ست

تا من به خاطر آخرین شعر رنج جستجوی

قافیه نبرم

روزی که هر حرف 

ترانه ایست 

تا کمترین سرود بوسه باشد