می اندیشم پس هستم . هستم چون فکر می کنم . فکر می کنم چون شک می کنم

جملات زیبای رنه دکارت

انسان نباید هیچ امری را به عنوان حقیقت قبول کند . مگر آنکه به راستی در نظر او حقیقت باشد

جملات زیبای رنه دکارت
از آنچه شنیده و دیده و خوانده اید . هیچ چیز را قبول نکنید . مگر آنکه درستی و صحت آن بر خودتان آشکار شده باشد

جملات زیبای رنـــه دکـــارت

از هیچ اندیشه جدیدی بدون فهم آن حمایت نکنید. بلکه با شک و تردید در آن وارد شده و حقیقت را کشف کنید

جملات زیبای رنه دکارت

ما می توانیم مدعی شویم که جسم وجود ندارد و همچنین ادعا کنیم که جهانی نیز وجود ندارد… اما هرگز نمی توانیم ادعا کنیم که من وجود ندارم ؛ زیرا من می توانم در حقیقت سایر اشیاء شک کنم

خداوند ما را خلق می کرد

زمانی که خداوند ما را خلق می کرد . تصور فطری خویش را در ذهن ما مهر نمود

جملات زیبای رنه دکارت

برای اینکه بتوانم در مسیر زندگانی با اطمینان خاطر گام بردارم و عمل کنم . میل فوق العاده ای دارم که بدانم چگونه می توان بین حقیقت و غیر حقیقت . راست و دروغ و درستی و نادرستی تفاوت قایل شد

جملات زیبای رنه دکارت

کسانی که آهسته می روند . اگر همواره در راه راست قدم بردارند . از آنانکه می شتابند و به بیراهه می روند بسیار بیشتر خواهند رفت

جملات فلسفی رنه دکارت

باید بخواهیم تا بتوانیم!

جملات زیبای رنه دکارت

رقابت تا زمانی پسندیده است که کار را به حسادت نکشاند

جملات زیبای رنه دکارت

مسافرت چیزی است کم و بیش مثل حرف زدن با آدمیان قرنهای گذشته

جملات فلسفی رنه دکارت

به جای تسلط بر جهان . باید بر خویشتن مسلط شد

جملات زیبای رنه دکارت
من در هر چه شک کنم . در این شک نمی توانم کرد که شک می کنم و چون شک می کنم . می اندیشم ؛ می اندیشم . پس هستم

جستجو کنید

حقیقت را با بیطرفی مطلق و با روحی آزاد از هر گونه تعصب جستجو کنید

جملات فلسفی رنه دکارت

مطالعه . یگانه راهی است برای آشنایی و گفتگو با بزرگان روزگار که قرن ها پیش در دنیا به سر برده و اکنون در زیر خاک منزل دارند

سخنان زیبای رنه دکارت

انسان . مالک و ارباب است . در حالی که حیوان فقط یک ماشین خودکار است . یک ماشین جاندار است. وقتی جانوری ناله می کند . نشانه ی شِکوه و زاری نیست . بلکه سر و صدای ابزار ماشینی است که خوب کار نمی کند

سخنان زیبای رنه دکارت

در بین تمامی مردم تنها عقل است که عادلانه تقسیم شده . زیرا همه فکر می کنند به اندازه کافی عاقلند

سخنان زیبای رنه دکارت
خواندن کتابهای خوب . مکالمه با انسانهای شرافتمند گذشته است

جملات زیبای رنه دکارتتنها . داشتن اندیشه ی خوب کافی نیست ؛ مسئله ی بنیادی در این است که آن را خوب به کار ببریم

rene_dekart.jpg