گاهی تنهایی آواز غمگین

پرنده ای است که هر روز

جفتش را می خواند و

نمی داند که آخرین

بازمانده از نسل

خویش است