پیوسته دلم ز جور خویشان

ریش است

وین جور و جفای خلق از حد

بیش است

بیگانه به بیگانه ندارد کاری

خویش است

که در پی شکست خویش است