باران یا برف چه فرقی میکند

تو که باشی هوا که هیچ

زندگی خوب است