و تازه می فهمم که برف

خستگی خداست

آن قدر که حس می کنی

پاکنش را برداشته می کشد 

روی نام من

روی تمام خیابان ها

خاطره ها