هوا دلگیر درها بسته

سرها درگریبان دستها پنهان

نفسها ابر دلها خسته وغمگین

درختان اسکلتهای بلور آجین

زمین دلمرده سقف آسمان کوتاه

غبار آلوده مهر و ماه

زمستان است