بیدار شو که درشب یلدای نیستی            

در پرده است چشم تو را طرفه خوابها