مهر رخشا نکوترین چهر است

شب یلدا تولد مهر است 

این همایون شب خیال انگیز 

هست درآخرین شب پاییز 

بیخ و بن در حماسه گستردست

در نهادش حماسه پرور دست 

لفظ یلدا اگر چه سریانیست

شب مهرآفرین ایرانی ست