شب عاشقان بی‌دل چه

           شبی دراز باشد             

تو بیا کز اول شب در

صبح باز باشد