گذشت پاییز آمد فصل سرما

سر آغازش شب زیبای یلدا 

چه شبهای درازی دارد این فصل

یقین زلف سیاه گسیوی یلدا

سلام ای فصل سرد و برف و باران

خوش آمد گویمت فصل زمستان