پاییز

چمدانش را بسته

انتهای جاده ی آذر

به انتظار نشسته است

نگاهش ابری

ردّ پاهایش خیس

و کوله بارش لبریز

از اینهمه برگی

که از درختان تکانده است