هزار چله

پُر از زهر خاطرات بد دیروزم

نوش دارویم شو

تا شب یلدا فقط یک نفس باقیست