دو قدم مانده که پاییز به یغما برود

این همه رنگ قشنگ از کف دنیا برود

تا بجنبیم تمام است تمام

مهر دیدی که به برهم زدن چشم گذشت

یا همین سال جدید

باز کم مانده به عید

این شتاب عمراست 

من وتو باورمان نیست که نیست