برگ های زرد و قرمز و نارنجی 

در شعـاع زرد آفتاب

همچون شاپرکی رقصان

در برگ ریزان های پاییـزی

با ساز دلتنگـی باران 

می رقصند ومی رقصند ومی رقصند 

و پاییـز رو به پایان است  

مهر وآبان گذشت وآذر نیز می گذرد