بیا ساقی بزن سازی 

برقصانم

 چونان چرخی بگردانم

  سرم غوغاست

بفهمانم

  دلم شیداست مرنجانم