من و دنیا همدیگر را

رنگ میکنیم

من با مداد سیاه، دنیا با مداد سفید

من روزهای اونو

اون موهای منو