زندگی فرصت بس کوتاهیست

تا بدانیم که مرگ

 آخرین نقطه پرواز پرستوها نیست 

مرگ هم حادثه است

مثل افتادن برگ 

که بدانیم پس از خواب زمستانی خاک

 نفس سبز بهاری جاریست